Намирате се в: Начало Новини Ясни са фирмите, които ще получат компенсации по ПМС № 336/30.12.2009 г.
Ясни са фирмите, които ще получат компенсации по ПМС № 336/30.12.2009 г.

 На обсъждането присъстваха и Полина Маринова  - Началник отдел „Услуги по заетостта” и Лиляна Николова – Началник сектор  в ДРСЗ – София. Полина Маринова съобщи, че в Дирекция „Бюро по труда” гр. Перник са подадени декларации от общо 489 лица – работници и служители, на 8 работодатели – 5 от сектор „Индустрия” и 3 от сектор „Услуги”, за сумата от 234 720.00 лева, а предвидените средства за областта са в размер на 41 760,00 лева т.е исканите суми от  всички тези работодатели, които са  класирани, не могат да бъдат удовлетворени поради недостиг на финансови средства.

Във тази връзка, имайки предвид записа в т.12 от Указанията на министъра на труда и социалната политика по прилагането на ПМС 44/2009г., изрично е записано, че не се допуска одобряване само на част от подадените декларации от работници и служители при един и същи работодател или в едно предприятие, става ясно, че класираната на първо място фирма „Радомир метал индъстрийз” АД Радомир не може да бъде финансирана, поради факта, че необходимите финансови средства за компенсации на нейните работници и служители, надвишават разпределените такива за областта.

 

 След изслушване на информацията и проведената дискусия по отношение на общото класиране и определените средства за област Перник, комисията прие следните

 

 

Р Е Ш Е Н И Я:

1. Комисията по заетост към областния съвет за развитие на Област Перник в рамките на определените финансови средства  за област Перник, прави следното общо класиране:

 

Работодател - наименование

Брой точки

Необходими средства

/лв/

1

"Димел" ЕООД  Перник

70

30 720,00

2

"Хрантех ЛЕКО КО" ЕООД Радомир

60

1 920,00

3

"ВЕСТ Инженеринг" ООД Перник

60

1 440.00

4

"Булглас" ЕООД Перник

55

7 680,00

 

Общо:

 

41 760,00

 

           2.Комисията по заетост въз основа на класирането по т.1 и в рамките на разпределените за областта финансови средства  предлага  на Директорът на Дирекция „Бюро по труда” гр.Перник да издаде решения за одобряване на декларациите на работниците и служителите на класираните кандидати.

 

           3.Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на Област Перник въз основа на класирането по ал.4 на чл.7 от Постановлението прави мотивирано писмено предложение до изпълнителния директор на Агенцията по заетостта за допълнително финансиране на останалите извън финансовите средства кандидати, както следва:

 

Работодател - наименование

Брой точки

Необходими средства

/лв/

1

"Радомир метал индъстрийз" АД Радомир

70

173 760,00

2

"ПСОВ ЛЕКО КО" ЕООД Радомир

40

1 440,00

3

"Автотранс ЛЕКО-КО"ЕООД Радомир

40

5 760,00

4

"Феромагнит" АД Перник

40

12 000,00

 

Общо:

 

192 960,00

 

  Комисията по заетостта  предлага на изпълнителния директор на Агенцията по заетостта средствата за допълнително финансиране за област Перник да бъдат взети от разпределените такива на ДРСЗ - София.  Определящ мотив за това предложение е факта, че Област София и Област Перник формират общ пазар на труда и мобилността на работната сила е голяма.