Намирате се в: Начало Областен щаб Заповед № ОМП-1/ 10.02.2014 г. - Областен щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия
Заповед № ОМП-1/ 10.02.2014 г. - Областен щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия

З А П О В Е Д

№ ОМП-1

Перник10.02.2014 г.

   На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 64, ал.1, т.10 от Закона за защита при бедствия

О П Р Е Д Е Л Я М:

   Състава на Областния щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с Националния щаб:

І. Ръководство:

     1.Председател - арх. Михаил Владимиров Михайлов –Областен управител;

   2.Зам. председател - Кирил Леонов Кирилов – Зам.областен управител;

   3.Секретар - Петко Владов Петков - Гл. специалист ОМП, дирекция „АПОФУС” в ОА;

ІІ. Членове:

   1. Зам.областен управител на Област Перник - Галина Радева Никодимова;

   2. Директор на дирекция „АПОФУС” в ОА - Камелия Руменова Кирилова;

   3. Директор на дирекция „АКРРДС” в ОА - Елена Богомилова Иванова;

   4. Гл. счетоводител, дирекция „АПОФУС” в ОА - Евелина Павлова Филипова;  

   5.Eксперт „Връзки с обществеността” в ОА - Виолета Здравкова Манолова;

   6. ВНД директор на ОД на МВР – Перник – Комисар Станислав Иванов Теофилов

   7.Началник на Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението” –Перник - Комисар Емил Костадинов Марков;

   8. Началник Областен военен отдел - Подполковник Георги Димитров Иванов;

   9. БТК-АД /VIVAKOM/-ръководител група „Кабелен район Кюстендил/Перник”, „Алкател Лусент България- ЕООД - Емил Георгиев Сергиев;

   10. Директор на Регионална здравна инспекция-Перник - д-р Нина Георгиева Стаменова;

   11. Управител на „РЦСМП”-Перник - д-р Юлия Димитрова Такова;

   12. Управител на „ВиК” ООД-Перник - инж. Камен Митков Каменов;

   13. Директор на „Областно пътно управление”-Перник - инж. Румен Найденов Сачански;

   14. Ръководител звено ХТР-Перник при „Напоителни системи” – клон Струма – Места - Моника Иванова Милошова;

   15. Управител на „Геозащита” ЕООД-Перник - инж.Стоянка Костадинова Карадинкова;

   16. Началник на РИО при МОМН –Перник - инж.Ваня Ангелова Коконова;

   17. Директор ОС на БЧК -Перник - Наталия Йорданова Минева;

   18. И.Д. Директор на „РИОСВ”-Перник - Аделина Спасова Стоянова;

   19. –Директор областна дирекция „Безопасност на храните” – Перник - д-р Татяна Костадинова Вангелова-Христова;

   20. Ръководител обособено регионално звено „ЕиП”-Перник, „Чез”- Разпределение – България АД – инж. Петър Александров Нецов;

   21. Началник отдел ТЗ „ГРАО”-Перник - Катя Боянова Панова;

   22. Ръководител „МЕПР”-Перник, ЕСО-ЕАД-МЕР-София област – инж. Асен Владимиров Асенов;

   23. Директор на Областна дирекция„Земеделие”- Перник - Георги Маноилов Георгиев;

   24. И.Д. Директор Регионална дирекция „Автомобилна администрация-Перник”- инж. Васил Илиев Палавров.

Работно помещение на Щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с Националния щаб е заседателната зала в областната администрация, намираща се в гр. Перник, пл. “Иван Рилски” 1Б.

При необходимост състава на щаба се оповестява от дежурния в Оперативния комуникационно - информационен център (ОКИЦ) на Областно управление ”Пожарна безопасност и защита на населението” - Перник, чрез Националната система за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия (НСРПОБ) или от дежурния по Областен съвет за сигурност чрез подаване на сигнал “Бедствие” и се явява в определеното работно помещение до 30 минути в работно време и до 1.00 час в извън работно време след получаване на сигнала.

Телефони, които ще се използуват от щаба са : 60-81-12; 60-01-01;   64-99-66.

С настоящата заповед ОТМЕНЯМ моя Заповед № ОМП-2/10.01.2013г. и Заповед № ОМП-6/05.09.2013г.

Препис от заповедта да се връчи на изброените длъжностни лица за сведение и изпълнение.

 

АРХ. МИХАИЛ МИХАЙЛОВ

Областен управител

на област Перник