Намирате се в: Начало Новини Повишават капацитета на служителите от Областна администрация - Перник
Повишават капацитета на служителите от Областна администрация - Перник

Тази цел ще бъде постигната, чрез реализирането на специфичните цели, а именно: Да се изгради концепция относно принципите за проектиране и управление на устойчиви градски структури; да се изградят умения за прилагане на политики и методи устойчиво градско развитие; да се изгради разбиране и представа  за методологията на оценка за устойчиво развитие на градовете; да се повиши капацитета на областната администрация за интегрираното планиране на териториите в областта; да се придобият  умения по професионална етика и етично регулиране в държавната администрация; да се придобият практически умения за решаване на етични дилеми и конфликти, възникващи при извършваните дейности и процедури.

Целевата група, към която е насочен проектът, са служители на областна администрация Перник. Те ще бъдат активно включени във всички дейности на проекта. Чрез реализирането им се очаква участниците да прилагат принципите за устойчиво градско развитие; да имат ясно познание относно  политики и методи за устойчиво градско развитие; да прилагат устойчиви политики и методи при планирането на територията и разработката на стратегическите документи и планове за развитие в следващия програмен период; да познават и прилагат метод за оценка на устойчиви градски структури при планирането на територията;  да придобият практически умения за решаване на етични дилеми и конфликти и да придобият знания и умения по етично регулиране в държавната администрация.