Намирате се в: Начало Новини Арх. Михаил Михайлов назначи експертна комисия, която провери състоянието на водните обекти
Арх. Михаил Михайлов назначи експертна комисия, която провери състоянието на водните обекти

 В задоволително техническо и експлоатационно състояние са 9 язовира – яз. „Студена”, яз. „Пчелина”, яз. „Върбица”, яз. „Брезнишки извор”, яз. „Красава 1”, яз. "Земен", яз „Рутеш”, яз. „Расник” и яз. „Върба”. На яз. „Студена” на някои места е нарушена целостта на облицовката на стената. Спешно се нуждаят от ремонт филтрационната система, короната и др. съоръжения в язовирната стена. На яз. „Пчелина” хидравличната клапа в кулата на основния изпускател е застопорена в отворено състояние.

В лошо техническо и експлоатационно състояние са 9 микроязовира – „Мещица”, „Бобораци”, „Стефаново”, „Кошарево”, „Завала”, „Брезник”, „Конска”, „Лялинци” и „Прибой”. 4 от тези язовири са празни. Предписания за незабавно изпускане на водоемите ще бъдат дадени на собствениците на яз. „Стефаново”, който е отдаден на концесия и яз. „Конска” – стопанисван от общ. Брезник. Същото предписание е издал областният управител на Пернишка област на собствениците на двата язовира още през септември миналата година след извършената редовна есенна проверка на състоянието на водоемите в областта. До момента това не е направено.

Предписания за отстраняването на всички констатирани нередности ще бъдат дадени и на останалите собственици на водоеми на територията на областта. Сроковете в зависимост от степента на спешност и сложност на необходимите ремонти ще бъдат от юли 2014г. до април следващата година.

Според протокола на проверяващата комисия коритото на р. Струма на територията на гр. Перник е почистено с изключение на участъка между моста при „ВиК” и жп линия. Поддържането на коритото на реката е ангажимент на община Перник. Нивото на яз. Студена е 23 млн. куб. м. и се изпуска контролирано.

Създадена е организация при появата на висока вълна по поречието на р. Струма да се уведомят компетентните органи на областите Кюстендил, Благоевград и „Басейнова дирекция Западнобеломорски район” – гр. Благоевград. Изготвени са списъци на аварийни групи и техника, които ще участват при аварии по хидро-техническите съоръжения. Изготвени са аварийни планове за всички потенциално-опасни язовири, сгуроотвали и хидро-технически съоръжения. Осигурени са телефонни връзки с дежурните по ОбСС и ОСС и с ръководителите на съответните институции.

Протоколът от проверката на комисията е качен на сайта на Областна администрация – Перник.