Намирате се в: Начало Новини Започва есенна проверка на водните обекти в област Перник
Започва есенна проверка на водните обекти в област Перник

 Със Заповед ОМП-6/16.09.2014 г., Областният управител г-жа Бойка Павлова разпореди провеждането на есенна проверка на хидротехническите съоръжения на територията на област Перник. Определена е междуведомствена комисия в 16 членен състав с председател г-н Кирил Лепоев – Зам. областен управител, която ще проверява съоръженията по предварителен план-график в периода 13-21 октомври 2014 г.

 

Ще бъдат обследвани техническото и експлоатационно състояние и аварийното планиране на язовири, хвостохранилища, шламохранилища, сгуроотвали, ВиК системи, открити рудници и кариери за добив на инертни материали на територията на областта. Особено внимание ще се обърне на готовността на системите и средствата за оповестяване и осигуряване на транспортния достъп до водните обекти, както и проводимостта на речните легла извън границите на урбанизираната територия и районите с потенциален риск от наводнения. Комисията има за цел да провери и дали са изпълнени разпоредбите след пролетната проверка, посочени в Заповед №РД-78/01.07.2014 г. на Областния управител. От 29 язовира на територията на областта на 9 са издадени предписания. Областният управител е определил срокове и отговорни лица, които да предприемат необходимите действия по отстраняване на нередностите. Всеки член на Междуведомствената комисия от есенната проверка ще изготви доклад в съответната област за извършените констатации, направи предписания със срок за изпълнение и изпрати на председателя на комисията в срок до 31 октомври 2014 г. Комисията ще предостави протокол от есенната проверката на Областния управител в срок до 14 ноември 2014 г.