Намирате се в: Начало Новини Заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район
Заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район

Southwest regionНа заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район беше обсъден и приет проект на Годишна индикативна програма за дейността на съвета за 2015 г. Той беше представен от г-жа Бойка Павлова – областен управител на област Перник и г-жа Живка Любомирова Такева-Първанова – заместник областен управител на област София. Това са двете области, които поемат ротационното председателство на съвета, съответно за периода 01.01-30.06.2015 и 01.07-31.12.2015 г. Целта на програмата за развитие в Югозападния район през 2015 г. е осигуряване на активното участие на Регионалния съвет за развитие в процеса на сратегическото планиране и наблюдение на регионалното и местно развитие и постигане на ефективна координация при изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от Европейския съюз, насочени към икономическото, социалното и териториалното сближаване на района с останалите райони в България и ЕС.

По време на срещата, която се проведе на 25 и 26 септември в Боровец, взеха участие представители на министерства, както и на петте области от Югозападен район – Перник, Кюстендил, Благоевград, София и Софийска, кметове на общини и членове на общинските съвети в района, както и представители на социално-икономически партньори. На заседанието беше представена Националната политика по изменение на климата. Обсъдиха се проблеми, свързани с изменението на климата в Югозападен район, мерки за тяхното преодоляване и източници на финансиране.