Намирате се в: Начало Новини Областна администрация Перник изисква решения от ОИК-Перник и ЦИК
Областна администрация Перник изисква решения от ОИК-Перник и ЦИК

По повод възникнал казус, касаещ избора на кмет на Община Перник и приложимата хипотеза в случая, както и във връзка с мое писмо с изх.№ 10-01-49/07.11.2014 г., с което съм върнала за ново обсъждане Решение №918/31.10.2014 г. на Общински съвет-Перник, Ви уведомявам за следното:

Съгласно Протокол №14/31.10.2014г. и Решение №918/31.10.2014 г. Общински съвет –Перник избира кмет на община Перник, като основанието за избора е чл. 42, ал. 5 от ЗМСМА, вр. чл. 42, ал. 9 и ал 1, т. 7 от ЗМСМА. Хипотезата на чл. 42, ал. 5 от ЗМСМА изисква след прекратяване на пълномощията на кмета до края на мандата му да е останала по-малко от една година. В този случай частични избори не се произвеждат, а общинският съвет следва да избере кмет на съответната община.

В изпълнение на правомощията ми по чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА цитираното решение на Общински съвет-Перник е върнато за ново обсъждане с мотив, че до края на мандата на г-жа Янакиева (понастоящем избрана за народен представител) остава повече от една година, предвид следното:

Според чл. 38, ал. 4 от ЗМСМА „пълномощията на кмета на общината възникват от полагането на клетвата по чл. 32, ал. 1от същия закон. Г-жа Янакиева полага клетвата по смисъла на чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА на дата 09.11.2011г. и съответно от тази дата възникват пълномощията й като кмет на Община Перник. Тъй като в чл. 139 от Конституцията на Република България е записано, че кметът на една община се избира за срок от четири години, то следвайки тази логика, за да е приложима хипотезата на чл. 42, ал. 5 от ЗМСМА, би следвало пълномощията на г-жа Янакиева като кмет да бъдат прекратени на дата след 09.11.2014г.(бележка: ЗМСМА изисква срок „по-малък от една година”). В конкретния случай, съгласно Решение №379-МИ/23.10.2014г. на Общинска избирателна комисия-Перник, пълномощията на г-жа Янакиева, като кмет на Община Перник са прекратени. В допълнение, на 31.10.2014г. и съгласно Решение №918/31.10.2014 г. Общински съвет –Перник избира кмет на община Перник, като същият полага клетва, т.е. пълномощията му възникват, на дата 31.10.2014 г. Периодът от 31.10.2014 г. до 09.11.2015 г., когато би следвало да изтече мандата на г-жа Янакиева, е период по-голям от една година.

В контекста на изложеното до момента и с цел стриктно спазване на законодателството бих желала да ми бъде предоставена информация относно следните въпроси:

  1. От Общинска избирателна комисия – Перник: прието ли е решение по смисъла на чл. 436, ал. 2 от Изборния кодекс и ако да, то същото изпратено ли е на ЦИК в срока по чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, ведно с документа, установяващ предсрочното прекратяване? В този контекст, спазено ли е Решение на ЦИК №1495-МИ/16.11.2011г.? В случай, че решение по чл. 436, ал. 2 от Изборния кодекс е било прието, то моля, да ми изпратите копие от същото, заверено „Вярно с оригинала”, тъй като на сайта на Общинска избирателна комисия – Перник решение по конкретния въпрос не е качено. С оглед вземане на законосъобразно решение от страна на Общински съвет Перник моля, копие от това решение да бъде изпратено и до тях. В случай, че решение по смисъла на чл. 436, ал. 2 от Изборния кодекс не е прието, то бих желала да бъда уведомена за мотивите за това, подкрепени с копия на съответните официални документи.
  2. От Централна избирателна комисия (ЦИК): получавали ли сте решение по чл. 436, ал. 2 от Изборния кодекс от Общинска избирателна комисия-Перник и ако да, то моля, да бъда уведомена дали съответно ЦИК е направила предложение до Президента по смисъла на чл. 436, ал. 4 от Изборния кодекс? В случай на положителен отговор от Ваша страна, бих желала да ми изпратите копие от това предложение, заверено „Вярно с оригинала”. Във връзка също така със запис от заседание на ЦИК, публикувано в официалния сайт на ЦИК, става ясно, че на заседанието е било направено предложение за изпращане на писмо до Общински съвет-Перник, с указание, че за избора на кмет на Община Перник следва да се приложи разпоредбата на чл. 42, ал. 5 от ЗМСМА. Моля, да бъда уведомена за мотивите, наложили този извод, подкрепени със съответни документи, доказващи го.

В заключение на изложеното моля, да имате предвид следното:

В изпълнение на чл. 42, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА вр. ал. 2 от същата разпоредба, конкретните обстоятелства следва да се докажат със съответни документи.

Изложеният казус е от изключителна важност за населението на Община Перник и предварително Ви благодаря за бързата и адекватна реакция от Ваша страна!