Намирате се в: Начало Новини Състояние на водните обекти в област Перник след есенната проверка
Състояние на водните обекти в област Перник след есенната проверка

 Със Заповед № ОМП-6/16.09.2014 г. на областния управител на област Перник бе определена междуведомствена комисия, която да обследва техническото и експлоатационно състояние на потенциално-опасните водни обекти, както и на проводимостта на речните русла. Бяха проверени 29 язовира, 2 сгуроотвала, речното корито на река Струма, 3 открити рудници и 6 кариери за добив на инертни материали. Комисията имаше за цел да провери и дали са изпълнени разпоредбите след пролетната проверка, посочени в Заповед №РД-78/01.07.2014 г. на областния управител.

Прави особено впечатление, че язовирите в предаварийно състояние са намалени от 9 на 5 броя - „Мещица”, „Бобораци”, „Завала”, „Конска” и „Лялинци”. Язовирите „Мещица” и „Бобораци” са напълно изпразнени. Понижено е водното ниво на язовирите „Завала” и „Лялинци”, предстои да се понижи и водното ниво на язовир „Конска”. Собствениците на язовири - „Стефаново”, „Кошарево”, „Брезник” и „Прибой” са предприели мерки след пролетната проверка и състоянието им вече не е предаварийно. Значително са се увеличили язовирите в изправно състояние - от 6 на 14 броя. Проверените кариери и открити рудници са с концесионен договор в срок. Областният управител е издал заповед – с отговорни лица и срокове, в които да се предприемат срочни мерки за безопасно ползване на хидро-технически съоръжения, открити рудници и кариери, поддържането им в добро техническо състояние и подобряване на проводимостта на реките и деретата в област Перник. По отношение на неизпълнените предписания в поредните проверки – пролетна и есенна, ще бъде сезирана Окръжна прокуратура.