Намирате се в: Начало Новини Информация за Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Информация за Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 

Обхват:

всички 265 общини на територията на страната

Ресурс:

1 млрд лева

Период на изпълнение:

до изчерпване на средствата

Допустими сгради за всички общини в рамките на Националната програма

ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж) с минимум 36 самостоятелни обекти с жилищно предназначение

Критерии за подбор на сградите

 • Положително ще бъдат оценени всички сгради, отговарящи на критериите за допустимост и подбор и ще получат одобрение за получаване на финансова помощ по реда на заявяване и до изчерпване на наличния публичен финансов ресурс
 • Дейности по конструктивно укрепване на сградите;
 • Обновяване на общите части на многофамилните жилищни сгради (покрив, фасада, стълбищна клетка и др.);
 • Мерки за енергийна ефективност (топлоизолация, подмяна на дограма, локални инсталации и/или връзки към системите за топлоснабдяване, газоснабдяване), ремонт на електроинсталация в общите части и въвеждане на енергоспестяващо осветление в обекта на интервенция (жилищната сграда); енергоефективни мерки на асансьорите;
 • съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на обекта на интервенция (жилищната сграда) в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект
 • Закупуване на нови радиатори
 • Закупуване на нови асансьори
 • Вътрешно обзавеждане и оборудване

Допустими дейности за финансиране

 

Недопустими дейности за финансиране:

 
 1. Информационна кампания – инициира се от общините
 2. Регистрация на Сдружения на собствениците
 3. Подаване на Заявления за интерес и подкрепа (ЗИП) от страна на регистрираните сдружения пред общините
 4. Прием и одобрения на ЗИП
 5. Провеждане на процедури за избор на изпълнители за следните дейности:

Външен изпълнител за:

Начин на възлагане:

1.Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по член 169, ал. 1 (т. 1-5), ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и технически паспорт на сградата

С цел оптимален и бърз избор на изпълнител, както и бързо реализиране на тези услуги, 5.1 и 5.2 могат да се обединят в една процедура.

Рамкови споразумения за избор на един или повече изпълнители!  

2.Изготвяне на обследване за ЕЕ и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за ЕЕ;

3.Изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор;

Съгл. чл. 28а, ал. 5 от ЗОП тези дейности могат да се възложат по реда на т.нар. инженеринг – проектиране и строителство

Съгласно ЗОП проектиране и изпълнение на строителство, както и при конкурсите за проект, не може да се използва критерият най-ниска цена

4.Изпълнение на строително-монтажни работи;

5.Упражняване на строителен надзор и оценка на съответствието

Рамково споразумение с един или повече изпълнители

Функции на общините:

 • Водят публичен регистър на сдруженията на собствениците: кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице проверява (съгласно чл. 46, ал. 2 от ЗУЕС) дали са спазени изискванията на ЗУЕС при вписване на сдружението, издават удостоверение за регистрация (съгласно чл. 46а от ЗУЕС) на сдружението;
 • Издават разрешения за строеж;
 • В случаите на собственост на жилища в сгради, където СС инициират кандидатстване, общините участват в общото събрание на СС и неговите решения чрез упълномощен представител;
 • Провеждат информационни/разяснителните кампании - провеждане на срещи с домоуправители, разпространение на информационни материали на подходящи публични места и в жилищните квартали и т.н.;
 • Местните власти могат да насърчат и подпомогнат процеса на обновяване на многофамилни жилищни сгради чрез политиките си за местни данъци и такси;
 • За постигане на по-цялостни ефекти свързани с интегрираност на обновяването, местните власти биха могли да подкрепят инициативите на СС чрез паралелно обновяване на прилежащи и междублокови пространства;
 • Други.
 • Бърза реакция по организиране на информационна кампания. Сградите ще бъдат финансирани на принципа „първи по време, първи по право“
 • Бърза реакция за осигуряване на звено/структура/човешки ресурс, който да разбира и да движи целия процес!
 • Провеждане на процедури за избор на изпълнители в максимално кратки срокове - законосъобразни, за да не подлежат на обжалвания, които да забавят сградите и да се изчерпа ресурса от програмата!

Ключови моменти:

Схема на финансиране:

1.При наличие на регистрирано сдружение на собствениците и одобрено от общината заявление за интерес, СЕ СКЛЮЧВА ДОГОВОР МЕЖДУ ОБЩИНАТА И СДРУЖЕНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ.

2.След подписването на договора по т. 1, общината, ББР и областния управител подписват договор за целево финансиране /за всяка отделна сграда се подписва отделен договор/. В ТОЗИ ДОГОВОР ВСЕ ОЩЕ НЯМА КОНКРЕТНА СУМА, ЗАДЕЛЕНА ЗА СГРАДАТА. Банката открива конкретна сметка на общината /все още не е ясно дали ще е една сметка с партиди към нея или отделна сметка за всяка сграда/

3.След проведен избор на изпълнители за дейностите по сградата и ясни стойности за отделните видове дейности – ТО, ОЕЕ, ИП, СМР, СН (не е нужно всички изпълнители да са избрани, но ТО и ОЕЕ следва да са приключили и от ОЕЕ ще има ориентир за общата сума на инвестицията по сградата). На база на тези стойности се подписва анекс към договора за целево финансиране по т. 2 като с анекса вече се заделя конкретна сума за сградата.

4.При настъпване на обстоятелство за плащане към даден изпълнител, общината подава към ББР искане за плащане с доказателствени документи – фактура, изискуемите по нормативна уредба протоколи, и банката реализира плащане към съответния изпълнител.

5.При приключване на дейностите по сградата, ако по сметката е заделена по-голяма сума, остатъкът се прихваща от банката и се връща в общия фонд на Програмата

 Програма1