Намирате се в: Начало Новини ГОТОВ Е ДОКЛАДЪТ ЗА НАПРАВЕНИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОТОВ Е ДОКЛАДЪТ ЗА НАПРАВЕНИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Областна администрация
  С писмо на областния управител инж. Иво Петров от октомври 2009 г. е поискана проверка от Сметната палата за дейността на областна администрация Перник.
 На основание чл. 37, ал. 4 от Закона за Сметната палата и във връзка с изпълнението на Програмата за одитна дейност, е назначен одитен екип, който да извърши провека за финансовото управление на администрацията през 2008 г. и 2009 г.
 Докладът от извършената проверка бе връчен на областния управител на 12.05. 2010 г.   
 След като ръководството на областна администрация Перник се запознае с констатациите на комисията, ще бъде свикана пресконферениция, на която ще бъдат представени  резултатите от финансовия одит.