Намирате се в: Начало Новини В Областна администрация Перник се проведе Общо събрание на Асоциацията по ВиК
В Областна администрация Перник се проведе Общо събрание на Асоциацията по ВиК

В качеството си на Председател на Асоциацията по ВиК-Перник Областният управител Ирена Соколова проведе редовното Общо събрание на Асоциацията по ВиК в заседателната зала на Областна администрация Перник. Заседанието се проведе при наличието на нормативно установения кворум.

В дневния ред на заседанието бяха поставени актуални теми, свързани с необходимостта от актуализация на действащата към момента нормативна уредба, в това число Закона за водите, по силата на чието изменение от 2009 г. са учредени асоциациите.

 След превеждане на дължимите вноски от страна на държавата в лицето на Министерството на регионалното развитие и благоустройство/МРРБ/ по бюджет 2015 г. и от всички общини на територията на областта по бюджети 2014 и 2015 г., ще бъдат назначени още двама експерти, които ще обслужват АВиК-Перник, съгласно изискванията на Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК. Към момента три от общините вече са превели определените им вноски. Останалите три общини се ангажираха с превеждането им между 04 и 06 март т. г.

 Членовете на Асоциацията взеха решение за сключване на договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги с действащия оператор по реда на чл. 198п, ал. 1, предложение първо от Закона за водите.

 Други основни точки в дневния ред бяха разглеждането на Отчета за изпълнението на бюджета за 2014 г. и Годишния отчет за дейността на АВиК-Перник за 2014 г. , които също бяха приети от членовете на Асоциацията.

IMG 20150227 141407

IMG 20150227 140837