Намирате се в: Начало Новини В Областна администрация се проведе финализираща пресконференция по оперативна програма АК
В Областна администрация се проведе финализираща пресконференция по оперативна програма АК

В Областна администрация Перник се проведе финализираща пресконференция по оперативна програма „Административен капацитет“. Проектът "Надграждане на усилията за повишаване на квалификацията и професионализма на служителите от Областна администрация Перник" е реализиран в предишния управленски мандат с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-13. Стойността на продължилия 11 месеца проект е 89 869,60 лв.

25 служители на Областна администрация Перник са включени в специализирани обучения, които са спомогнали за по-ефективното изпълнение на преките им задължения и функции и за предоставянето на качествени услуги на гражданите и бизнеса. В рамките на проекта е проведено обучение в Института по публична администрация за ръководителите на институцията и обучение за служителите в общата и специализираната администрация. Всички експерти са преминали и през чуждоезиково обучение за повишаване нивото на писмено и говоримо владеене на английски език, както и през курс за компютърна грамотност – ниво напреднали.

В рамките на проекта са проведени два семинара. Единият на тема: „Умения за управление на стреса и управление на времето”. Вторият семинар с насоченост към усъвършенстване на комуникативните и презентативните умения на експертите в администрацията.

Обучението „Надграждане на усилията за повишаване на квалификацията и професионализма на служителите от Областна администрация Перник” е с цел увеличаване на ефективността на работата на администрацията. Резултати от дейностите по проекта са подобрена работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост.

IMG 20150406 130507

IMG 20150406 130328