Намирате се в: Начало Новини Общинските планове за действие за подкрепа на интеграционните политики бяха представени на заседание на ОССЕИВ
Общинските планове за действие за подкрепа на интеграционните политики бяха представени на заседание на ОССЕИВ

Проведе се първото за 2016 г. заседание на Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси.

На срещата, председателствана от д-р Александър Александров, присъстваха представители на общините от областта, директорът на Региоонална дирекция „Социално подпомагане” Ивайла Касърова, началникът на Регионалния инспекторат по образование Ваня Коконова, директорът на РЗОК д-р Магдалена Христова и териториални структури имащи отношение по темата.

Те представиха предстоящите дейности по общинските планове за действие за подкрепа на интеграционните политики.

Основните цели са насочени към обхващане и задържане на ромските деца и ученици в образователната система, осигуряване на качествено образование в мултикултурната образователна среда, респективно и подобряване на достъпа на малцинствените групи до пазара на труда и повишаване на дела на заетите сред тях, върховенство на закона и недискриминация.

Друг акцент е поставен върху здравеопазването. Отчетен беше огромният принос на здравните медиатори при осигуряване на здравни услуги и включване на обсъжданите групи в превантивни програми.

В палновете е заложено и подобряване на жилищните условия, включително и на прилежащата техническа инфраструктура.

По време на дискусията бе отчетено доброто сътрудничество и координация между държавните и местни институции за реализация на националната политика по отношение на етническите и демографски въпроси.