Намирате се в: Начало Новини Областният управител и заместник-министърът на МОСВ проведоха работна среща за оптимизиране изпълнението на дейностите по управление на отпадъците в областта
Областният управител и заместник-министърът на МОСВ проведоха работна среща за оптимизиране изпълнението на дейностите по управление на отпадъците в областта

По инициатива на областния управител на област Перник, във връзка с отговорностите му за прилагане държавната политика по опазване на околната среда се проведе работна среща с цел оптимизиране изпълнението на дейностите по управление на отпадъците. В срещата взеха участие кметове на общини и експерти от МОСВ и РИОСВ-Перник, управителя на ДЗЗД „ Регионално депо – Перник 2015“ – оператор на Регионалното депо за неопасни отпадъци.

Дискусията беше водена от д-р Александър Александров. Сред официалните гости на срещата бяха Красимир Живков, заместник-министър на околната среда и водите, Светлана Божкова, началник отдел „Битови, биоразградими и строителни отпадъци” към МОСВ, Пламен Ангелов, директор на РИОСВ-Перник.

В изказването си г-н Живков отбеляза основните моменти от политиката по управление на отпадъците, като поясни, че основната визия за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г. е заложена в Националния план за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г.

По отношение битовите отпадъци, усилията на Министерството на околната среда и водите са насочени към ускоряване на процеса по изграждане на новите регионални системи, които отговарят на всички законови изисквания.

Област Перник е сред областите, които имат изградено и въведено в експлоатация Регионално депо за неопасни отпадъци. На основание Заповеди на Директора на РИОСВ-Перник е спряна експлоатацията на съществуващите до момента депа за твърди битови отпадъци на територията но шестте общини от областта.

Идентифицирани са нужните средства за рекултивация на всички общински депа на територията на страната, за които следва да бъдат осигурени средства за извършване на процесите по рекултивация.

По време на срещата бе разяснено, че по отношение финансирането  по Приоритетна ос „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. ще се финансират основно мерки, свързани с повишаване количеството на рециклираните отпадъци. Целта е ограничаване на количествата отпадъци, които депонират в депата.

Предвидено е да се осигурят средства за проектиране и изграждане на центрове за повторна употреба, както и за съоръжения и техника за целите на дейността, на площадки и инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и осигуряване на необходимото оборудване за разделно събиране.

 IMG 0119