Намирате се в: Начало Новини Мерки за ограничаване и недопускане на заболяването заразен нодуларен дерматит в област Перник
Мерки за ограничаване и недопускане на заболяването заразен нодуларен дерматит в област Перник

 

На проведено заседание Областната епизоотична комисията предприе следните превантивни мерки за ограничаване и недопускане на заболяването заразен нодуларен дерматит в област Перник:

 1. Забрана за движението на едри преживни животни, с изключение на тези, предназначени за незабавно клане до месодобивно предприятие. Придвижването да се извършва след писмено уведомление и получено разрешение от ЦУ на БАБХ.
 2. Засилване на контрола по придвижването на животни извън обхвата на горепосочените
 3. Забрана за провеждане на пазари и изложби на едри преживни животни.
 4. Провеждане на заседания на общинските епизоотични комисии за предприемане на мерки за предотвратяване възникването на болестта.
 5. Ивършване на дезинфекция в и около животновъдните обекти, и в биотопите на векторите, разпространители на заболяването.
 6. Организиране на незабавно извършване на клинични прегледи два пъти седмично за заразен нодуларен дерматит на едрите преживни животни, резултатите от които да се документират.
 7. Информиране на кметовете на населени места, както и на лицата отглеждащи едри преживни животни, за клиниката на заразния нодурален дерматит, спазването на мерките за биосигурност в обектите за едри преживни животни, задължението им при съмнение за заболяване и/или смъртност незабавно да информират съответния официален ветеринарен лекар, посочени в Практическото ръководство за борба с болестта заразен нодурален дерматит (LumpySkinDisease) утвърдено със Заповед № РД11-1576/19.10.2015 г.
 8. Разпореждане – собствениците на животновъдни обекти за едри преживни животни да извършват дезинфекции и дезинсекции и за засилят мерките за биосигурност в тях.

 

Важни мерки за предпазване от страна на фермерите:

 1. Стриктно спазване на наложените ветеринарномедицински мерки и съдействие на ветеринарномедицински власти.
 2. Максимално възможно ограничаване на търговията и движението на животните! Всяко движение следва да бъде извършвано след преглед от ветеринарен лекар и издаване на ветеринарномедицинско свидетелство за придвижване!
 3. Недопускане на територията на фермата на нелицензирани търговци или на транспортни средства за животни, които не са почистени, дезинфекцирани и обляти с репеленти.
 4. Осигуряване на защитни облекла за посетителите на фермата, ако не може това да бъде избегнато. Дезинфекциране на всички посетители във фермата – хора, автомобили, камиони, машини.
 5. Редовно пръскане на животните и оборите с репеленти.
 6. Замрежване на оборите за максимално възможно предотвратяване навлизането на насекоми.
 7. Постоянна връзка с обслужващия обекта ветеринарен лекар, както и с официалния лекар за общината, особено при поява на съмнение за заболяването!

От тук може да изтеглите Информационна брошура за болестта заразен нодуларен дерматит