Намирате се в: Начало Новини ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ УЧАСТВА В СЕМИНАР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИЯ РАЙОН
ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ УЧАСТВА В СЕМИНАР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИЯ РАЙОН
 Западнобеломорският район  обхваща около 11 % от територията на България. Басейнът на р. Струма е с водосбор 10 797 кв.км. В инвестиционния анализ се предвиждат най-много средства за изграждането и реконструкцията на съоръженията за басейна на река Струма.
 Общините са тези, които инициират и ще инициират реализацията на мерките. Те са тези, които изграждат, поддържат и есплоатират съоръженията за отпадни води до предаването им за стопанисване и експлоатация на съответното териториално ВиК дружество. Общините могат да кандидатстват за финансиране с разработването на свой проект във водния сектор по ОП „Развитие на селските райони”, както и по ОП „Околна среда”, в зависимост от броя на жителите в населеното място.
По ОП „Околна среда” може да се кандидатства за финансиране с проектни предложения за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 жители и в населени места с под 2000 жители, попадащи в  градски агломерационни ареали.
 По ОП „Развитие на селските райони” се финансират дейности, насочени към подобряване на състоянието в сектор „води” – изграждане и рекострукция на водоснабдителната и канализационна инфраструктура в населени места, определени за селски райони с население под 2 000 жители.
 По време на дискусията, заместник областният управител Радослав Йорданов изрази своята категорична позиция във връзка с устойчивото развитие на обществото в социален и икономически план. Според него, местните власти нямат право да не се възползват от средствата, предвидени в плана за управление на водите в Западнобеломорския район, финансирани от програмите на ЕС. Той ги прикани своевременно да си разработят оценката на риска от наводнения в съответната община, защото това е също една добра възможност за решаване на местни проблеми.