Намирате се в: Начало Новини ОБЛАСТНИЯТ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ДЕМОГРАФСКИТЕ ВЪПРОСИ ПРИЕ ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА СИ
ОБЛАСТНИЯТ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ДЕМОГРАФСКИТЕ ВЪПРОСИ ПРИЕ ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА СИ
 С цел опростяване на процедурата и улесняване на сдруженията, бе приета поправка в чл. 8 на устройствения правилник. Членовете на съвета гласуваха следния текст: „Юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в обществено полезна дейност по чл. 3, ал. 3 и 4, желаещи да участват в съвета, подават до неговия председател искане по образец и съдебно удостоверение за актуално състояние. Председателят на Областния съвет се произнася по искането в едномесечен срок”.
 С оглед по-голяма ефективност на работата бе прието и предложението решенията на съвета да бъдат вземани с мнозинство от две трети от присъстващите на заседанието членове.