Намирате се в: Начало Новини 9 ЯЗОВИРА В ОБЛАСТ ПЕРНИК СА В ДОБРО ТЕХНИЧЕСКО И ЕКСПЛОАТАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ
9 ЯЗОВИРА В ОБЛАСТ ПЕРНИК СА В ДОБРО ТЕХНИЧЕСКО И ЕКСПЛОАТАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ

 

 При проверка на място, комисията констатира, че е осигурено постоянно наблюдение и охрана на потенциално опасните язовири. При огледа на яз. Студена е установено, че се налага спешен ремонт на филтрационната система (дренажните тръби са в лошо състояние, силно корозирали) и короната, както и други съоръжения в язовирната стена. Крановете на основните изпускатели на микроязовирите Завала, Лялинци и Дрен не функционират и не са изготвени аварийни планове. 

 

 Частично са почистени речните корита в участък до 500 м. под язовирните стени на потенциално опасните язовири, тъй като участъците попадат в имоти частна собственост. Не така стоят нещата с малките язовири, собственост на общините. На повечето от тях не са почистени речните корита  на 500 м., нямат изградени контролно-измервателни системи и не са провеждани експертно-технически съвети за състоянието и сигурността на язовирните стени и съоръженията към тях, са констатирали проверяващите. Собствениците и /или ползвателите на тези язовири не осъществяват експлоатацията на язовирните стени и съоръженията към тях съгласно изискванията на Наредба № 13 /2004г.

 

 Поради липса на финансови средства по-голямата част от коритата на реките не са почистени в участъците през населените места и коригираните участъци извън населените места.

 

 След дадените предписания от пролетната проверка, областната комисия  констатира, че е направена подмяна на крана на основния изпускател на яз.Конска и яз.Стефаново. Изготвена е техническа експертиза за техническото състояние на язовир Слаковци и е отремонтирана тръбата на основния изпускател на яз.Мещица.

 

 Проверено бе и състоянието на Сгуроотвал “7-МИ септември” и помощната клетка “Кудин дол”. Установено бе, че първият етап на надграждане на дигата с шлам на

 Сгуроотвал “7-МИ септември” е приключен и предстои надграждане на още един етап по 1.20 м. Независимо от трудното финансово състояние на „Топлофикация - Перник ” продължават да се изпълняват дейностите по надграждането на втория етап заради безопасността на населението.

 При огледа на помощна клетка “Кудин дол” комисията констатира, че е завършен първият етап от надграждане на дига 1.90 м и предстои надграждане на втори етап 1.90 м. Към момента сгуроотвалът е запълнен на 50%.

 

 Със заповед на областния управител, изготвените от комисията предписания ще бъдат изпратени за изпълнение до кметовете на общините в областта.