Намирате се в: Начало Новини ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ИНЖ. ИВО ПЕТРОВ СВИКА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ОПАЗВАНЕ НА ГОРИТЕ
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ИНЖ. ИВО ПЕТРОВ СВИКА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ОПАЗВАНЕ НА ГОРИТЕ

 

 

Директорът на  РДГ – Кюстендил инж. Петър Савев запозна присъстващите с дейността на институцията през последната една година. В доклада си той посочи, че през  2009  година    на  територията на  област  Перник  са  извършени   над  3000 проверки / 3313/  по  спазване  на   Закона  за   горите,  ЗЛОД  и  ЗРА. За този период 472  пр.  куб.  м.  дърва  за  горене / с пазарна стойност от 30 680 лв/ са били обект  на  незаконни  действия. Той сподели, че през настоящата 2010 г. се наблюдава лек спад на незаконно отсечената  дървесина  -  с  44  пр.  куб. метра.  

 

На  територията   на  РДГ – Кюстендил  от  година е  налице  тенденция  на  запазване  на  едно   сравнително  ниско  равнище   на   нарушенията  / в  сравнение  с  невралгичните   съседни  зони   в   районите  на   РДГ – Благоевград  и  РДГ – София/,   както  и  отсъствие  от  години  на   тежки  правонарушения, подчерта инж. Савев.

Той добави, че графикът  за   снабдяване  с  дърва  за  огрев   се  реализира ритмично  и  до  края  на  годината   ще  бъде изпълнен.  

 

РДГ – Кюстендил   първа  в  страната  въвежда  системата   за  издаване  на  електронен  превозен  билет, заяви инж. Савев. Тази система в  голяма  степен  дисциплинира, както служителите,  така  и   дърводобивните  фирми.  Той подчерта, че системата  свежда до минимум  възможностите  за   извършване  на   повторни  курсове  със  един  и  същ  билет.

 

Директорът на РДГ – Кюстендил сподели, че най-съществения  проблем  по опазването  на  горите е свързан  с изключително намалените  лимити  на горива  за   автомобилите  на ПГС.  Той подчерта, че добива на  дървесина  не  може  да  бъде  извършен  без  наличие  на  пътища. В  РДГ – Кюстендил , чрез  ДГС   и  ДЛС, е  създадена   съответната  организация за  ремонт  на   пътищата след  приключване  на съответните  сечища  и   дирекцията  следи това  да  бъде  извършвано.

 

В заключение, инж. Савев заяви, че е установено добро взаимодействие на РДГ – Кюстендил с  другите  заинтересовани  ведомства, като план-програмите   за  взаимодействие  се  изпълняват  съгласно  изискванията.

 

На своето заседание Регионалният консултативен  съвет  по  опазване  на  горите излезе със следните решения:

 

         1. Общините да използват Превозен билет  при  превозите  на   дървесината,   добита  по  реда   на  сеч   на  единични  дървета  извън  горския   фонд  и  маркирана   с  общинска  контролна   марка. Срок :  01.12.2010  год.

 

         2. Когато  маркираните  сечи  извън  горския  фонд   са  в  непосредствена  близост  до   фондовите   граници, кметските  наместници   и   техническите  лица   от  общините,  отговорни  за   маркиране  на  дървесината,  добита  извън  горския   фонд, да  ги  съгласуват със  съответните  горски  и  ловни  стопанства.

 

        3. При  попълване  на  Удостоверенията  за сеч на единични дървета,  кметските  наместници   и   техническите  лица   от  общините,  отговорни  за   маркиране  на  дървесината, добита  извън  горския  фонд,  да  вписват   всички  данни  за   имотите /  нотариален  акт, №  скица, №  на  имот   и  т.н. /, както  и  да  правят  подробно  описание  на   местонахождението  на  имота.

 

       4. Упълномощени   представители  на   общините, горските  стопанства,  НАП  и  РПУ на МВР на  своя  среща  да   уточнят   броя  на   всички  обекти, извършващи  търговия  с   дървесина  на  територията  на  съответните  населени  места, както  и  физическите  лица,  за  които   има  данни, че  извършват  т.н.   „продажби  от  камион”  и  да   се  произнесат   по   законността  на  дейността  им,  както  и  евентуалните им  задължения.      Срок:  30.01.2011 год.

 

         5.  Горските  стопанства  да   представят  на  кметствата  РДНСК  и РПУ на МВР данни  за  всички   търговци  и  преработватели  на   дървесина   на  територията  на  съответните  населени  места.           Срок: 30.01.2011 год.

 

         6.  През  месец   ноември  и  декември  2010  година   представители  на   НАП , РДГ – Кюстендил и КАТ да  извършат  проверки   на   превозните  средства,   транспортиращи   дървесина   на  територията  на  област  Перник.

         7.  РДГ – Кюстендил и общините  да  организират  обучение  на  кметските  наместници  за  нормативните  изисквания  и  реда  за  сечта  и  транспортиране  на  дървесината  извън  горския  фонд.      Срок: 30.11.2010  год.

 

        8.   Кметствата  да   създадат  регистър  на  издадените  Удостоверения  за  сеч  на   единични  дървета  извън  горския   фонд.  Срок: 30.11.2010  година

 

        9.  Кметствата   да   водят  регистър  на  Общинските   контролни  марки.

                                                                       Срок: 30.11.2010  година

 

       10. РДГ  - Кюстендил  и   Д”ОИТ”   да  извършват   периодически   проверки   на   дърводобивните  фирми   с  цел   недопускане  на    работници   без  трудови  договори  в  промишлените  обекти.    Срок:   веднъж  на  четири  месеца

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ИНЖ. ИВО ПЕТРОВ СВИКА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ОПАЗВАНЕ НА ГОРИТЕОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ИНЖ. ИВО ПЕТРОВ СВИКА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ОПАЗВАНЕ НА ГОРИТЕ