Намирате се в: Начало Икономическа и бизнес информация ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ПО ОП „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА”
ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ПО ОП „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА”
 Представителите на бизнеса ще имат възможност детайлно да се запознаят с условията и начина на кандидатстване по следните процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

  • 1. BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия";
  • 2. BG161PO003-2.1.10 „Подкрепа за предприятия и кооперации на хора с увреждания";
  • 3. BG161PO003-2.2.01 „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори".
  • 4. BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия";
  • 5. BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги";
  • 6. BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер";
  • 7. BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове";
  • 8. BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България";
  • 9. BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги";
  • 10. BG161PO003-1.2.01 „Подкрепа за създаване на технологични паркове".

Пълният пакет документи и Насоки за кандидатстване по процедурите са публикувани на следните интернет страници: http://www.opcompetitiveness.bg/, http://www.ibsme.org/ и http://www.eufunds.bg/.

Лектори ще бъдат експерти от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, която е Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативната програма и дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма - Управляващ орган на Оперативната програма.

Информационните дни са отворени за участие от страна на всички заинтересовани страни, в това число медии и граждани. Участието е безплатно.