Намирате се в: Начало Новини УТРЕ / 09. 02. 2011 Г./ В АУЛАТА НА ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ОП „ РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА”
УТРЕ / 09. 02. 2011 Г./ В АУЛАТА НА ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ОП „ РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА”
  • 3. BG161PO003-2.2.01 „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори".
  • 4. BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия";
  • 5. BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги";
  • 6. BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер";
  • 7. BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове";
  • 8. BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България";
  • 9. BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги";
  • 10. BG161PO003-1.2.01 „Подкрепа за създаване на технологични паркове".

 Пълният пакет документи и Насоки за кандидатстване по процедурите са публикувани на следните интернет страници: http://www.opcompetitiveness.bg/, http://www.ibsme.org/ и http://www.eufunds.bg/.

 Лектори ще бъдат експерти от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, която е Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативната програма и дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма - Управляващ орган на Оперативната програма.

 Информационният ден е отворен за участие от страна на всички заинтересовани страни, в това число медии и граждани. Участието е безплатно.