Намирате се в: Начало Новини 133 530 СА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК СПОРЕД ПОСЛЕДНОТО ПРЕБРОЯВАНЕ
133 530 СА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК СПОРЕД ПОСЛЕДНОТО ПРЕБРОЯВАНЕ

Запазва се тенденцията на урбанизацията – намаляване населението в селата и увеличаване в градовете - 78.8% или 105 182 души живеят в градовете, а 21.2% или 28 348 души живеят в селата, уточни Валентина Стоянова, директор на статистическото бюро в Перник.

 

През 2001 г. в градовете са живяли – 75,9% от населението, а в селата – 24,1%. Относителният дял на жените е по-висок от този на мъжете.

Валентина Стоянова заяви, че населението намалява поради влиянието на отрицателния естествен прираст /13 699 души/ и в резултат на динамиката на миграционните процеси.

Най-голяма по брой на населението община в областта е община Перник с население 97 181 души или - 72,8% от населението на областта. Най-малката по брой на населението община е Ковачевци с население – 1 600 души или 1,2% от населението в областта. Най-голямото село в областта е в община Перник и това е Драгичево с население – 2 121 души. В сравнение с данните от Преброяване 2001 само три села – Драгичево, Г. Бучино и Рударци имат увеличение на населението. В 16 населени места в областта населението е 10 и по-малко от 10 души., а в 6 населени места с 5 и по-малко от 5 души.

По брой на населението Перник е на единадесето място от областните градове в страната. В сравнение с предходното преброяване най-малко е намаляло населението на община Перник – с 7 444 души или с 7,1%, а най-голямо е намалението в община – Земен с 33,3%.

Според големината на селата в сравнение с Преброяване 2001 характеристиките се променят по следния начин:

  • увеличава се броят на селата до 200 души – от 119 броя на 131
  • от 2000 до 4000 души  са били 3 села, а сега е само едно
  • относителният дял на населението в групата 1000-2000 души се увеличава от 20,2% на 30,2%
  • относителният дял на населението в групата 2000-4000 души намалява от 17,2% на 7,5%

Продължава процесът на демографското остаряване, изразяващ се в намаляване на абсолютния брой и относителния дял на населението под 15 години и увеличаване дела на населението на 65 и повече години, както за страната, така и за областта. Делът на населението под 15 години е най-висок в областите Сливен – 17,2% и Бургас – 14,7%,  най-нисък е в областите Габрово и Перник. Най-голям относителен дял на населението над 65 години има във Видин – 25,5%, Габрово и Монтана – 24,0% и Перник е на седмо място след Плевен – 22,4%. , а най-нисък е дела в областите Благоевград, Варна и София-столица – 16%.

По общини най-застаряващо е населението в община Ковачевци – 47.1% от населението е над 65 години. В област Перник в 63 населени места няма население под 18 годишна възраст, като за сравнение през 2001 г. са били 51 населени места.

През последните 10 години намалява дела на женените /омъжените лица за сметка на неженените/неомъжените лица в съжителство без брак.

96,42% от населението на областта се определят като българи, 231 души заявяват,че са турци и 3 560 са роми.

Образователната структура на населението на 7 и повече навършени години, значително се подобрява, следвайки ясно изразената тенденция на увеличение на броя на населението с висше и средно образование, при същевременно намаляване на броя на хората с основно и по-ниско образование

Общо населението на 7 и повече години в област Перник е – 126 176 души, като от тях:

  • С висше образование – 17 935 души – 14,2%
  • Със средно образование – 64 419 души – 51,1%
  • С основно образование – 30 719 души – 24,3%
  • С начално и незавършено начално образование – 12 328 души – 9,8%

Най-висок е делът на неграмотните лица сред населението на област Сливен (5.7%), Кърджали (5.2%), Силистра (3.8%) и Ямбол (3.0%). Най-нисък е делът на неграмотните в София (столица) (0.4%), Перник (0.5%), Габрово (0.6%), Русе и Велико Търново съответно по 0.8% и 0.9%.

Общо мигрирали лица в областта за периода 2001-2011 са – 6 666 души. Това са лица, които са променили своето местоживеене, като мигрирали от друго населено място в страната са 5 101 души, а от чужбина са 1 565 души.

Жилищата към 01.02.2011 г. в област Певрник са – 95 040 броя, от тях – 63 191 броя са обитавани, или – 66,5%. Перник е сред областите с най-нисък дял на обитаваните жилища. В сравнение с 2001 г. броя на жилищата в областта е намалял с 3 002 броя, което е в резултат на съборените и самосрутилите се стари жилищни сгради основно в селските райони. Средната застроена площ на едно жилище е 73,38 кв.м., а средният брой лица в едно жилище е 1,4 лица. Областта е с най-слабо населени жилища в сравнение с останалите области. 61,5% от жилищата имат канализация свързана с обществената канализационна система. Бани в жилището имат 81,3% от обитаваните жилища.

Хората в област Перник се отопляват сновно с дърва и въглища /63,6%/ и с парно от централен източник /21,7%/. Близо 14% се отопляват с електричество.

Валентина Стоянова, директор на статистическото бюро в Перник, заяви, че за първи път в историята на българската статистика потребителите имат възможност от днес да ползват безплатно от интернет страницата на НСИ таблиците с резултатите не само от Преброяване 2011, но и от всички Преброявания в България до сега. Тя благодари на областната и общинските преброителна комисии за организацията и успешното провеждане на статистическото наблюдение.