Намирате се в: Начало Областен щаб Промяна на Областния щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с Националния щаб/ЗАПОВЕД ОМП-2/10.01.2013г.
Промяна на Областния щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с Националния щаб/ЗАПОВЕД ОМП-2/10.01.2013г.

З А П О В Е Д

№ ОМП-2

Перник 10.01.2013 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията,  във връзка с чл. 64, ал.1, т.10 от Закона за защита при бедствия 

О П Р Е Д Е Л Я М:

Състава на Областния щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с Националния щаб:

Ръководител: инж. Иво Данаилов Петров - Областен управител на област Перник

Секретар: Петко Владов Петков – Гл. специалист “Отбранително – мобилизационна подготовка” в област Перник;

Състав:

1. Радослав Людмилов Йорданов - Зам. областен управител на област Перник;

2. Цветана Иванова Пиралкова – Главен секретар на област Перник;

3. Пламен Василев Найденов  -  Окръжен прокурор – Окръжна прокуратура – Перник;

4. Елена Богомилова Иванова - Директор на дирекция “АКРРДС” в област Перник;

5. Комисар Валентин Христов Димитров - Директор на Областна Дирекция  на МВР  –  гр. Перник;

6.Комисар Емил Костадинов Марков -  Началник на ОУ “Пожарна безопасност и защита на населението -  Перник;

7. инж. Петър Александров Нецов – Ръководител ОРЗ експлоатация и подържане в “ЧЕЗ електро България”- АД –  подрайон  Перник;

8. инж. Асен Владимиров Асенов - Ръководител на  “МЕПР”- Перник към ЕСО  - ЕАД  МЕР – София област;

9. инж. Искра Тотева Златанова - Управител на “Водоснабдяване и канализация” ООД -Перник;

10. д-р Юлия Димитрова Такова - Управител на Регионален център за спешна медицинска помощ;

11. инж. агр. Радослав Петров Радославов  - Директор на Областна дирекция “Земеделие ”-Перник;

12. Наталия Йорданова Минева - Директор  на Областен съвет на Българския червен кръст;

13. инж. Румен Найденов Сачански - Началник на  “Областно пътно управление”-Перник;

14. Пламен Николов Ангелов - Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – Перник

15. д-р Валери Теофилов Симеонов - Директор на Регионална здравна инспекция -Перник;

16.Моника Иванова Милошова – Ръководител звено ХТР-Перник при „Напоителни системи” – клон Струма - Места;

17. д-р Елза Георгиева Драгомирова - Директор на Областна дирекция по безопасност на храните -Перник;

18. инж. Стоянка Костадинова Карадинкова - Управител “Геозащита” ЕООД-Перник;

19. инж. Ваня  Ангелова Коконова - Началник на “Регионален инспекторат на образованието” при МОМН;

20. подп. Георги Димитров Иванов - Началник на “Регионален военен сектор”;

21. Емил Георгиев Сергиев – Началник група „Кабелен район Кюстендил- Перник”, „Алкател Лусент България”- ЕООД – БТК АД

22. Катя Боянова Панова – Началник отдел териториално звено “ГРАО”-Перник

23. инж.Румен Христов Крумов-Началник областен отдел”Контролна дейност-ДАИ”-Перник;

Работно помещение на Щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с Националния щаб е заседателната зала в областната администрация, намираща се в гр. Перник, пл. “Иван Рилски” 1Б.

При необходимост състава на щаба се оповестява от дежурния в Оперативния комуникационно - информационен център (ОКИЦ) на Областно управление ”Пожарна безопасност и защита на населението” - Перник, чрез Националната система за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия (НСРПОБ) или от дежурния по Областен съвет за сигурност  чрез подаване на сигнал “Бедствие” и се явява в определеното работно помещение  до 30 минути в работно време и до 1.00 час в извън работно време след получаване на сигнала.

Телефони, които ще се използуват от щаба са : 60-81-12;  60-01-01;    64-99-66.

С настоящата заповед ОТМЕНЯМ моя Заповед № РД-61/21.06.2012г.

Препис от заповедта да се връчи на изброените длъжностни лица за сведение и изпълнение.

ИНЖ.ИВО ПЕТРОВ

/Областен управител/