Областен управител

Автобиография

Правомощия

Приемно време

Контакт

 

Зам. областни управители

Автобиография

Правомощия

Приемно време

Контакт

Намирате се в: Начало Правомощия
Правомощия Областен управител

ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ

1. Провежда държавната политика в областта, координира работата на органите на изпълнителната власт и на техните администрации на територията на областта и взаимодействието им с местната власт; 
2. Осигурява съответствие между националните и местните интереси, организира разработването и изпълнението на областни планове, стратегии и програми за регионално развитие, осъществява взаимодействие с органите на местното самоуправление и местната администрация;
3. Отговаря за опазването и защитата на държавната собственост на територията на областта;
4. Упражнява контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация;
5. Осигурява спазването на законността на територията на областта и осъществява административен контрол по изпълнението на административните актове;
6. Координира и контролира изпълнението на актовете и действията на ръководителите на териториални звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта; 
7. Спира изпълнението на незаконосъобразни актове на общинските съвети и ги отнася пред съответния окръжен съд в едномесечен срок от тяхното получаване; той може да отменя незаконосъобразни актове на кметовете на общините в едномесечен срок от узнаването или сезирането му, за които няма предвиден специален ред;
8. Провежда информационната стратегия и политика, които при спазване на разпоредбите на Конституцията и законите гарантират откритост и достъпност на дейността на ръководената от него администрация; 
9.  Организира разработването на областната стратегия за развитие; 
10. Внася проекта на областна стратегия за развитие за обсъждане и съгласуване в регионалния съвет за развитие и за приемане от областния съвет за развитие.
11. Организира отбранително-мобилизационната подготовка на населението, ръководи защитата му при бедствия и аварии и отговаря за спазването на обществения ред;
12. Ръководи планирането и подготовката на административно-териториалната единица за отбрана;
13. Утвърждава областните транспортни схеми;
14. Осъществява международните контакти на областта на регионално ниво;
15. Прави предложения за включване на отделни въпроси в оперативната работна програма на Министерския съвет чрез заместник министър-председател или министър;
16. Утвърждава длъжностното разписание и длъжностните характеристики на служителите в областната администрация;
17. Осъществява правомощия на орган по назначаване на държавните служители по Закона за държавния служител и правомощия на работодател по трудовите правоотношения по Кодекса на труда; 
18. Командирова със заповед служителите и работещите по трудово правоотношение в областната администрация в страната и в чужбина;
19. Утвърждава образец на печат на областния управител, който е с кръгла форма, както и щемпели за служебни цели;
20. Изпълнява и други правомощия, възложени със закон или с акт на Министерския съвет.
21. Областният управител издава заповеди в границите на своите правомощия.