Намирате се в: Начало Новини ЗА ВТОРА ПОРЕДНА ГОДИНА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПЕРНИК ЗАЩИТИ РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ
ЗА ВТОРА ПОРЕДНА ГОДИНА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПЕРНИК ЗАЩИТИ РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ
Чрез нея се предоставя възможност на безработни лица, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” да бъдат трудово ангажирани за срок от шест месеца. Освен осигуряването на временна заетост, проектът ще допринесе и за равитие на трудовите  умения и социалния опит на наетите лица.

Добри резултати бяха реализирани от ОА – Перник през настоящата година чрез изпълнението на Регионалната програма „Добри стопани на държавната собственост и културно-историческото наследство”, която осигури временна заетост на 12 безработни лица. Социалният ефект от изпълнението на програмата намери отражение в поддържането на добрия вид на църковни храмове в областта и цялостно освежаване на помещенията в администрацията, които не бяха години наред обновявани.

На последното си заседание, Комисията по заетост подкрепи предложенията на общините за търсене на финансова подкрепа от държавата за  реализиране на важни екологични дейности по почистване руслата на реки и нерегламентирани сметища, озеленяване и поддръжка на пътища и улици.

През 2012 година Министерството на труда и социалната политика ще отпусне по 22 080 лв. на всяка една от общините Трън, Радомир, Брезник и Земен, за да осъществят заложените приоритетни цели за редуциране нивото на безработица в тези региони и за да подпомогне самите общини в изпълнението на неотложните за тях дейности. Община Ковачевци ще получи целево финансиране в размер на 11 040 лв.

В изпълнението на регионалните програми за заетост през 2012 година ще бъдат наети общо 74 безработни лица в област Перник.