Намирате се в: Начало Административни услуги
Административни услуги

Пълният списък и законово основание на административните услуги, предоставяни от областна администрация Перник ще намерите тук.

Справка за извършени продажби на имоти държавна собственост и сключени договори· за 2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ - от 01.01.2016г. се предоставя възможността удостоверението за наличие или липса на задължения, което се издава от органите по приходите към Националната агенция по приходите (НАП), да се набавя по служебен път от компетентния орган, пред който е заявена административната услуга. Имаме уверението на НАП, че предстои разработването на електронна услуга, което ще позволи подаването на искането и по електронен път. Удостоверението се издава в следните срокове:

  • 7-дневен срок от постъпване на искането, когато е подадено в компетентната ТД/офис на НАП;
  • 14-дневен срок от постъпване на искането, когато е подадено чрез друга ТД/офис на НАП.

ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

ОА1.1

Съставяне на Актове за публична държавна собственост на ведомства, министерства и други

формуляр
процедура

ОА1.2

Съставяне на Актове за частна държавна собственост на ведомства, министерства и др. за недвижими имоти в/извън регулационните планове на населените места

формуляр
процедура

ОА1.3

Съставяне на Актове за държавна собственост на парцели, включени в парцеларните планове на стопанските дворове

формуляр
процедура

ОА1.4

Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив “Държавна собственост”

формуляр
процедура

ОА1.5

Отразяване на промени в обстоятелствата върху съставени актове за държавна собственост

формуляр
процедура

ОА1.6

Отбелязване на действия по управление и предоставяне на концесия на недвижими имоти в съставени актове за държавна собственост

формуляр
процедура

ОА1.7

Справки по регистри и книги за имоти – частна и публична държавна собственост

формуляр
процедура

ОА1.8

Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот

формуляр
процедура
 

ОА1.9

Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост

формуляр
процедура

ОА1.10

Издаване на Заповед за изземване на държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала

формуляр
процедура

ОА1.11

Издаване на удостоверения, че имотът е отписан от актовите книги за имотите - държавна

формуляр
процедура
 

ОА1.12

Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността

формуляр
процедура
 

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО

ОА2.1

Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение

формуляр

процедура

ОА2.2

Издаване на мотивирано предписание за изменение на подробен устройствен план, който обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвижда изграждане на обекти с регионално значение

формуляр
 процедура

ОА2.3

Разрешаване изработването на план - извадка от Подробен устройствен план

формуляр 

процедура

ОА2.4

Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община

формуляр
 процедура

ОА2.5

Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община

 формуляр

процедура

ОА2.6

Издаване разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община

формуляр

процедура

ОА2.7

Одобряване на инвестиционен проект - заснемане на извършен строеж и заснемане за узаконяване

формуляр

процедура

ОА2.8

Ново одобряване на инвестиционен проект, който е загубил правно действие и одобряване на измененията в одобрен инвестиционен проект

формуляр

процедура

ОА2.9

Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива

формуляр

процедура

ОА2.10

Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж

формуляр

процедура

ОА2.11

Презаверяване на разрешение за строеж

формуляр

процедура

ОА2.12

Отразяване на забележка към издаденото разрешение за строеж при изменения в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения по чл. 154, ал. 2, т. 5, 6, 7 и 8 от ЗУТ

формуляр

процедура

ОА2.13

Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществените промени в одобрения инвестиционен проект

формуляр

процедура

ОА2.14

Регистриране на технически паспорт на строеж

формуляр

процедура

ОА2.15

Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж

формуляр

процедура

ОА2.16

Издаване на скици от съхраняваните в архива на областните администрации

формуляр

процедура

ОА2.17

Издаване на удостоверения за обстоятелства по териториалното устройство

формуляр

процедура

 

 

 

СПИСЪК НА ОБЩИТЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОА-ПЕРНИК

I

Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП-2)

формуляр

процедура

II

Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП-3)

формуляр

процедура

III

Извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга

формуляр

 процедура

IV

Предоставяне на достъп до обществена информация

V  Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП-2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ

формуляр

   процедура