Намирате се в: Начало Новини ПРАВИТЕЛСТВОТО ОДОБРИ ПРОМЕНИ В ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА
ПРАВИТЕЛСТВОТО ОДОБРИ ПРОМЕНИ В ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА
Вместо документ за средносписъчната численост на персонала в предприятието за последните шест месеца, той ще представа писмена декларация, че през последните три месеца не е освобождавал работници и служители, наети на работните места за същите длъжности, за които кандидатства, или на които вече е наел безработни.

Разширява се кръгът от работодатели, които могат да ползват насърчителната мярката за разкриване на „зелено работно място”, като се добавят тези от сектор „Култура, спорт и развлечения”, но само за дейността на ботанически и зоологически градини, природни паркове и резервати.

Облекчава се процедурата за поддържане на регистрацията на безработните лица в дирекциите „Бюро по труда”. Предоставя се възможност на безработните лицата да потвърждават статуса си и да поддържат регистрацията си не само на място в дирекциите „Бюро по труда” при среща с трудов посредник, но и с декларация по образец, изпратена по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис при спазване на срока за уведомяване.

Очакваните резултати от прилагането на измененията и допълненията в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта са либерализиране на процедурите за работодателите при ползване на различните насърчителни мерки за разкриване на работни места и субсидирана заетост, подобряване на услугите за регистрираните безработни лица, повишаване ефективността на изразходваните бюджетни средства, предоставяни на работодателите при ползване на насърчителните мерки.