Намирате се в: Начало Новини КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВЯТ ХОРАТА, ЧИИТО ЖИЛИЩА СА ПОСТРАДАЛИ ОТ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕТО
КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВЯТ ХОРАТА, ЧИИТО ЖИЛИЩА СА ПОСТРАДАЛИ ОТ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕТО
  1. Да приложат следните документи, предвидени в „Правилника за организиране и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС, указани в чл. 28”.

Чл. 28 (1) Към искането за възстановителна помощ за всеки отделен имот се прилагат:

1.      Копие от акт за собственост или за учредено вещно право на ползване на имота;

2.      Удостоверение за данъчната оценка на имота;

3.      Декларация от лицето, че засегнатото жилище е единствено и законно построено.

Приемането на молбите ще започне на 23.05.2012 г., след 8.00 часа, в сградата на община Перник.