Намирате се в: Начало Новини Близо 13,5 млн. лв. е отпуснало правителството за преодоляване на щетите от земетресението
Близо 13,5 млн. лв. е отпуснало правителството за преодоляване на щетите от земетресението

С ПМС №104 от 30 май 2012 г., изменено и допълнено с ПМС №163 от 26 юли 2012 г., по бюджета на Министерството на труда и социалната политика са осигурени допълнително 2 048 800 лв. за подпомагане на лица или семейства, пострадали от земетресението на 22 май 2012 г. в областите София и Перник.

С решения на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, приети на три поредни извънредни заседания, състояли се на 8 и 27 юни и на 27 юли 2012 г., са отпуснати общо 6 443 622 лв. От тях за възстановяване на сгради са предоставени:

На територията на Община Перник – 4 295 042 лв., от които:

- 308 865 лв. за държавни сгради;

- 3 319 219 лв. за общински сгради;

- 666 958 лв. за жилища, собственост на граждани (за изграждането на нови сгради в с. Бисер, община Харманли, на мястото на разрушените от наводнение през февруари 2012 г. от републиканския бюджет беше предоставена възстановителна помощ на обща стойност 516 856 лв.).

На територията на Община Радомир – 467 044 лв., от които:

- 399 986 лв. за общински сгради;

- 67 058 лв. за жилища, собственост на граждани.

На територията на Столична община – 1 681 536 лв., от които:

- 173 300 лв. за държавни сгради;

- 1 508 236 лв. за общински сгради.

Поради несъобразяване с разпоредбите на Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, преди изтичане на 3-месечния срок са внесени голям брой неоснователни искания за възстановителна помощ. Те са свързани с разходи за извършване на текущ ремонт или за ремонтиране на жилища, които не са единствени за техните собственици.

До момента в Междуведомствената комисия няма получен протокол с предложения за начина и размера на подпомагане на пострадалите, както се изисква по чл. 28, ал.1, т.4 на цитирания правилник. По тази причина в решенията начинът за подпомагане не е конкретизиран, а това създава предпоставки за погрешни тълкувания. Поради неизпълнение на посочената разпоредба на последното си заседание Междуведомствената комисия възложи допълнителни проверки на законността на сградите, определени за частично или цялостно разрушаване и за установяване на лицата и домакинствата, на които трябва да се окаже помощ най-напред.

Като негативен резултат от оценките на вредите следва да се отбележат предписанията и оценките за стойността на сградите по пазарни цени, дадени от оценителите. По този начин е създадена обществена нагласа за получаване на дължимо обезщетение, което не е регламентирано в Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия. В много от случаите са дадени предписания и са пресметнати разходи за изграждане на допълнителна строителна конструкция, които са по-скоро препоръчителни за собствениците, отколкото задължителни за Междуведомствената комисия.

За осигуряване на временен подслон за пострадалите, чиито жилища са опасни за обитаване и следва да се разрушат изцяло или частично, са осигурени 46 фургона. От тях 38 в община Перник, и осем в община Радомир. От община Перник е постъпило допълнително искане за още 10 фургона, които предстои да бъдат доставени.

Разходите за извършване на огледи и експертни заключения по състоянието на сградите в община Перник - 90 150 лв., и в община Радомир – 41 290 лв., също са осигурени от републиканския бюджет за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия,  с решение на Междуведомствената комисия.