Намирате се в: Начало Новини ОБЕЩЕТЕНИЯ ЗА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ИМОТИ В ОБЛАСТ ПЕРНИК, ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СТРОИТЕЛСТВОТО НА АМ „ЛЮЛИН”
ОБЕЩЕТЕНИЯ ЗА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ИМОТИ В ОБЛАСТ ПЕРНИК, ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СТРОИТЕЛСТВОТО НА АМ „ЛЮЛИН”

Правоимащите лица ще получат определените средства след представяне на следните необходими документи:

1. Заявление с точно описание на имота, подадено от правоимащо/и лице/а;

2. Актуална скица с приложена пълна история на имота;

3. Документ за собственост на имота;

4. Удостоверение за наследници (при необходимост);

5. Удостоверение за тежести, издадено от Служба по вписванията-гр.Перник;

6. Нотариално заверено пълномощно с изрично упомената сумата на обезщетението, ако правоимащите упълномощават един от тях за получаването;

7. Удостоверение за банкова сметка на правоимащия/те; 

При необходимост може да се изискват и допълнителни документи, удостоверяващи значими факти и обстоятелства.

За справки: тел. 64 99 41

Списъкът със собствениците на отчуждени имоти в землището на с. Голямо Бучино и гр. Перник може да видите тук.