Намирате се в: Начало Новини На 17.04.2013г. в Перник ще се проведе обучение за фирми за придобиване на външнотърговски умения
На 17.04.2013г. в Перник ще се проведе обучение за фирми за придобиване на външнотърговски умения

 

Участието е безплатно. На всеки участник ще бъде издаден сертификат.

Учебните програми и регистрационните форми са публикувани на интернет страницата на ДЗЗД „БенчМарк – БИФ” www.benchmark.bg (рубрика „Финансово консултиране”, подрубрика „Обучения/семинари”).

Желаещите да участват в обученията следва да попълнят регистрационната форма, публикувана на горепосочената интернет страница.

Въвеждащите обучения се провеждат по Проект №BG161РО003 – 4.2.01-0001 „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент. Финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г.