Намирате се в: Начало Новини Среща с представители на партиите за определяне състава на комисията за приемане на изборните книжа
Среща с представители на партиите за определяне състава на комисията за приемане на изборните книжа

Целта на срещата е да се определи съставът на комисия, която да приеме от СИК бюлетините, екземплярите от протоколите, предназначени за областната администрация и останалите книжа и материали в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. Тя ще се състои от 13 членове, включително председател, заместник председател, секретар, членове и представител на Областна администрация Перник съгласно Решение № 2452-НС от 19.04.2013 г. на ЦИК.

На нея всеки от участниците ще представи:

  • Писмено предложение за състав на комисията по чл. 233, ал.7 от ИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията и партията или коалицията от партии, която ги предлага.
  • Заверено  от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията издадено не по-рано от 13 март 2013 г. или заверено от представителя на коалицията от партии копие от решение за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица, а в случай на промяна в представляващия/ите лице/а след създаване на коалицията от партии – и последващо решение, сочещо представляващото/ите коалицията от партии лице/а към подаване на предложението;

ксерокопие от същите документи, изброени по – горе, могат да бъдат заверени от представляващите партиите или коалициите при консултациите лица.

  • Оригинал или заверено пълномощно от представляващия/ите съответната партия или представляващия/ите коалицията от партии лица, в случаите когато в консултациите участват упълномощени лица. За валидни се считат  и пълномощните за участие в консултациите за назначаване на СИК за същия изборен район.
  • Списък на резервните членове, които ще заместят предложените от тях лица в случаите по чл.25, ал.1 от ИК или ако в изборния ден не се яви назначен член от съответната квота. Заместването се извършва с решение на РИК.