Намирате се в: Начало Новини Новата Областна стратегия ще бъде приета с неприсъствена процедура
Новата Областна стратегия ще бъде приета с неприсъствена процедура

Жечка Калинова, управител на фирмата, разработила стратегическия документ, припомни на участниците, че техни представители и представители на широк кръг заинтересовани лица са били поканени да участват във всички етапи на изготвянето на Стратегията, като са били взети предвид и отразени голяма част от направените предложения.

Всички присъстващи се запознаха със стратегическата рамка на документа и индикаторите за наблюдение. Експертите от фирма „Идеин” обърнаха внимание на факта, че според новите изисквания се предвижда изготвянето на текущи оценки за всяка година, отново с оглед актуализиране на документа и на заложените в него цели и приоритети.

Иван Искренов – Началник „ЕПП”, в качеството си на упълномощен представител на кмета на община Перник - г-жа Росица Янакиева, изрази мнение, че документът не е завършен и има пропуски в индикаторите. Според него Стратегията не трябва да бъде приемана преди да е окончателно завършена.

Теодора Вълкова – Началник отдел в МРРБ и Секретар на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, обясни, че по закон Стратегията трябва да се приеме до края на месец юни 2013г., за да може да улесни изготвянето на общинските планове за развитие. Тя даде за пример приетия в края на 2012г. Регионален план, който до този момент е претърпял множество допълнения и промени. Г-жа Вълкова подчерта, че стратегическите документи трябва да са гъвкави и отворени за актуализации.

След като бе установено, че няма необходимия кворум, Председателят на Съвета Радослав Йорданов отправи предложение взимането на решение за приемането на Областната стратегия да стане с неприсъствена процедура. Предложението бе подкрепено с гласовете на седем от общо осемте членове с право на глас и един глас против.