Намирате се в: Начало Новини Правителствена Програма за най–неотложните групи стабилизационни мерки
Правителствена Програма за най–неотложните групи стабилизационни мерки

 

Насоките, по които ще се работи:

1.  Премахване на регулаторни режими, които пречат на предприемачеството и икономическия растеж и такива, за които липсва законово основание.

2.  Намаляване на административната и регулаторна тежест и облекчаване на процедурите, включващи:

- Намаляване на документите;

- Намаляване на срока за предоставяне на услуги;

- Намаляване на таксата/цената на услугата;

- Опростяване на процедури по предоставяне на услугата;

- Подобряване на последващия контрол и инспекционна дейност;

- Увеличаване срока на валидност на издадените лицензи и разрешения;

- Намаляване на задълженията за информиране;

- Намаляване на случаите, в които се изисква промяната на вписаните обстоятелства;

- Служебното събиране на информация и отпадане на необходимостта от предоставяне на документи, информацията, за които е налична в администрацията. В съответствие с одобрения от Министерски съвет през м. юни 2013 г. Базисен модел на комплексното административно обслужване е необходимо да обърнете специално внимание на случаите, в които от заявилите се изисква да предоставят информация или доказателства, за които са налице данни събирани или създадени от административните органи. Пример за такива услуги са издаваните от общините удостоверения за платен данък върху недвижими имоти и такси за битови отпадъци, както и удостоверенията за платен данък върху наследство, които служат, за да се представят пред същия орган;

- Унифициране на услугите, предоставяни от общините и областите. В различните общини и области за предоставянето на една и съща услуга се изискват различни документи, предоставят се в различни срокове. Пример за унифициране на общинските услуги е утвърждаването с наредба за еднакъв, прилаган  от всички общини ред за издаване и образци на актове за гражданско състояние, което е предвидено от Закона за гражданската регистрация.

Областният управител се ангажира с популяризирането на Програмата и събиране и обобщаване на предложенията от институции и граждани.