Намирате се в: Начало Новини Консултация за определяне състава на преброителна комисия по повод частичните избори за кмет на Трън
Консултация за определяне състава на преброителна комисия по повод частичните избори за кмет на Трън

Комисията ще се състои от 17 членове, включително председател, заместник - председател, секретар и членове, съгласно Решение № 30 от 18.07.2011 г. на ЦИК, като съотношението между партиите и коалициите от партии е, както следва: за ПП „ГЕРБ" - 8 членове, за „Коалиция за България" - 3 членове, за ПП „ДПС" - 3 членове, за ПП „Атака" - 1 член, за „Синята коалиция" - 1 член, за ПП „НДСВ" - 1 член.

На тази среща е необходимо да бъдат представени:

  • Писмено предложение за състав на преброителна комисия, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията,  образование, специалност и партията или коалицията от партии, която ги предлага. Към предложението се представя и списък на резервните членове, които ще заместят предложените от тях лица в случаите по т.6, буква „ж” от Решение № 2781-МИ/19.08.2013 г.;
  • Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 25 юни 2013 г. или заверено от представителя на коалицията от партии копие от решение за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица;
  • Пълномощно от представляващия/ите съответната партия или представляващия/ите коалицията от партии лица, в случаите когато в консултациите участват упълномощени лица, издадено не по-рано от 25 юни 2013 г.;
  • Копие от диплом за завършено образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай че все още няма издаден диплом) и оригинал на декларация от всяко лице, предложено за член на комисията, че отговаря на изискванията на Изборния кодекс, съгласно приложението.