Намирате се в: Начало Съвети Областен съвет за сътрудничество по етнически и...

 

ЗАПОВЕД

№ РД-40

           гр. Перник 11.03.2016 г.

 

 

В съответствие с чл. 12 от Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси /НССЕИВ/ към МС и с оглед формиране и реализиране на регионалната политика по отношение на етническите и интеграционни

въпроси

 

НАРЕЖДАМ:

 

Да се актуализира поименния състав на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси /ОССЕИВ/ като консултативен и координиращ орган, подпомагащ провеждането на политиката по етническите и интеграционни въпроси на областно ниво в състав:

 

Председател: Д-р Александър Александров – областен управител на област с административен център Перник

 

Секретар : Марчела Василева – мл. експерт по НП „Старт на кариерата„

 

Членове:

 1. Йордан Павловзам.-кмет на община Перник
 2. Любка Димитрова – зам.-кмет на община Радомир
 3. Мария Добревска – зам.-кмет на община Брезник
 4. Цветислава Цветкова - зам.-кмет на общинаТрън
 5. Даниела Владимирова - зам.-кмет на община Земен
 6. Иво Симеонов – зам.-кмет на община Ковачевци
 7. Ваня Коконова – началник РИО Перник
 8. Д-р Антоанета Григорова – директор РЗИ Перник
 9. Д-р Магдалена Христова – директор РЗОК Перник
 10. Росен Симеонов – директор ДБТ Перник
 11. Ивайла Касърова – директор РДСП Перник
 12. Валентин Бучински – директор ОД на МВР Перник
 13. Пламен Ангелов – директор РИОСВ Перник
 14. Анна Цветкова – директор ОД „Земеделие” Перник
 15. Васил Мариянов – началник РО „НСК” Перник
 16. Мая Симеонова – началник – отдел „Статистически изследвания” Перник, ТСБ – ЮГОЗАПАД

 

       Тазизаповед отменя предишна с № РД – 27/10.02.2016 г.

Препис от заповедта да се връчи на членовете на ОССЕИВ за сведение и изпълнение.

 

 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР АЛЕСКАНДРОВ

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

НА ОБЛАСТ ПЕРНИК

 

 

title Filter     Покажи # 
# Заглавие на статията
1 Протокол от 23.03.2016 г. от заседание на ОССЕИВ
2 Заповед №РД-40 от 11.03.2016 г. за актуализиране поименния състав на ОССЕИВ
3 П Р О Т О К О Л № 1 / 11.06. 2015г. От заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси /ОССЕИВ/
4 П Р О Т О К О Л От Неприсъствено заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси, ОА Перник /29 април 2013 г./
5 ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОССЕИВ
6 На 15.01.2013г. ще се проведе работна среща за Областната стратегия за интеграция на ромите
7 Заседание от 14.12.2012 г.
8 ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИ ВЪПРОСИ - 26.04.2012 Г
9 ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИ ВЪПРОСИ ЗА 2011 ГОДИНА
10 ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИ ВЪПРОСИ – 05.12.2011 Г
11 НА 18.08.2011г. ЗАСЕДАВА ОБЛАСТНИЯТ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИ ВЪПРОСИ
12 ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ДЕМОГРАФСКИ ВЪПРОСИ ЗА 2010Г.
13 ЗАСЕДАНИЕ ОТ 21 ЮЛИ 2010 Г.
14 ЗАСЕДАНИЕ ОТ 21.06.2010Г.
15 Проект за стратегия за равноправно интегриране на ромите в обществения живот