Намирате се в: Начало Съвети Областен съвет за тристранно сътрудничество

 Нормативно основание:· На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрация, във връзка с чл.3б от Кодекса на труда, с цел актуализация състава на Областния съвет за тристранно сътрудничество

 Предмет на дейност:· Осъществяване на консултации и сътрудничество на регионално равнище по въпросите на трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения, осигурителните отношения, както и въпросите на жизненото равнище;Обсъжда и дава мнения по основни проблеми, свързани с:трудовите и свързаните с тях правоотношения,· здравословните и безопасни условия на труд, заетостта, безработицата и професионалната квалификация, интеграция и социално включване на хора с увреждания, обществено и здравно осигуряване, доходите и жизненото ръвнище, бюджетна политика, социални последици от преструктуриране и приватизация, трудови и социални конфликти;Съдейства за прилагането на механизма за ранно информиране на Националния институт за помирение и арбитраж за възникващи колективни трудови спорове.

Председател:

арх. Михаил Михайлов – Областен управител на Област Перник

Секретар:

Адриана Манолова – Младши експерт в дирекция АКРРДС,

Областна администрация Перник

Членове:

1. Елена Иванова                  Директор на дирекция  АКРРДС,   Областна

администрация Перник

2. Ивайла Касърова               Директор  на  Регионална  дирекция  „Социално

подпомагане”  - гр. Перник

3. Бойка Александрова          Директор на Дирекция „Бюро по труда” – гр. Перник

4. Емилия Наумова                Директор на Районно управление „ Социално

осигуряване – гр. Перник

5. Пламен Коритаров             Началник отдел „ Инспекция по труда” – гр. Перник

6. Мила Вукова                      Регионален представител на „Агенцията за хора с

увреждания” за Югозападен район

7. Наташа Ангелова               Председател на Регионален съвет на КНСБ - Перник

8. Любомир Жотев                 Председател на  Синдикален регионален  съюз

„Подкрепа” – гр. Перник

9. Симеон Илиев                 Изпълнителен директор на Регионален бизнес център,

гр. Перник и член на Стопанска камара Перник

10. Росен Варадинов           Представител на „Съюз за стопанска инициатива” –

Регионална организация Перник

11.  Стоян Симов                 Заместник – председател на Български съюз на

частните  предприемачи „Възраждане” -  Регионална

организация Перник

12. Бойка Павлова              Председател  на  Пернишка търговско-промишлена палата

title Filter     Покажи # 
# Заглавие на статията
1 П Р А В И Л Н И К ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО
2 ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2011 Г.
3 ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО – 12.12.2011 Г.