Намирате се в: Начало Доклади и отчети
Доклади
ОТЧЕТ за дейността на Областна администрация - Перник за периода 02.09. - 05.12.2013 г.

ОТЧЕТ

за дейността на Областна администрация  - Перник

за периода 02.09.-05.12.2013 г.

Отчетът можете да видите тук.

 
ОТЧЕТ НА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПОЛИТИКИ И ПРОГРАМИ В ОБЛАСТ ПЕРНИК ЗА ПЕРИОДА 2009 – 2013 Г.

ОТЧЕТ НА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПОЛИТИКИ И ПРОГРАМИ В ОБЛАСТ ПЕРНИК ЗА ПЕРИОДА 2009 – 2013 Г.

 
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПЕРНИК ЗА 2011 ГОДИНА

Отчет за изпълнение на целите на Областна администрация – Перник за 2011 г.

1

2

3

4

5

Цели за 2011 г.

Дейности

Резултат

Индикатор за изпълнение

Индикатор за 

самооценка

1.      напълно постигната

цел /100 %/

2.      задоволително

постигната цел /50 и

над 50 %/

3.      незадоволително постигната цел

/ под 50 %/

Индикатор за

целево състояние

/заложен в начало-

то на  2011 г../

Индикатор за текущо състояние

/ отчетен в края

на 2011 г./

1. Оптимизиране възможностите на администрацията за провеждане на регионалната политика на областно ниво.

Мониторинг за напредъка и актуализиране на планове, програми и стратегии на Област Перник, разработване на нови стратегически документи, свързани с регионалните и националните планове за развитие.

Реализирани планове, актуализирани стратегически документи, разработени и приети документи за развитието на Област Перник.

Междинна оценка на Областната стратегия за развитие

Актуализирана Областна стратегия за развитие

2.

Областна стратегия за развитие на социалните услуги 2010-2015 г.

Реализиране на дейности по Областната стратегия за

социалните услуги

1.

Регионална програма за заетост

Реализирана Регионална програма за заетост

1.

Разработена стратегия за интеграция на ромите в Област Перник

1.

План  за енергийна ефективност

3.

2. Подобряване координацията и изграждане на ефективни партньорства с териториалните структури на централната администрация, с общините, с гражданските организации и бизнеса

2. 1. Комисии и съвети - брой

2. 1. Брой комисии и съвети, брой проведени заседания.

2.

2. 2. Провеждане на работни срещи, консултации и становища във връзка със системите за управление на отпадъците и управлението на водни обекти и съоръжения

2. 2. Брой работни срещи, съвместни дейности с общини и граждански организации.

2.

2. 3. Организиране и координиране работата на ВиК Асоциация

2. 3. Проведени заседания на Общото събрание. Определен бюджет. Функциониране на работното звено към Асоциацията ВиК.

2.

2. 4. Информация на сайта на ОА Перник

2. 4. Пълноценна и навременна информация на сайта на ОА Перник

1.

3. Подобряване функционалността на сайта на ОА - Перник, с цел предоставяне на по-пълна и полезна информация на потребителите на услуги и гражданите

3. 1. Поддържане на постоянно ниво на актуалност на информацията.

Подобрена информираност на обществеността за ролята, мисията и отговорностите на Областния управител и Областната администрация.

3. 1. Подобрена функционалност на сайта на ОА -Перник.

3. 1. Подобрена функционалност на сайта на ОА Перник.

1.

3. 2. Създаване и поддържане на рубрики „Експертът консултира” и „Въпроси и отговори”.

3. 2. Отговорите на експертите не са публикувани на интернет - страницата, но са изпращани по е -поща.

3. 2. Предоставените отговори са чрез имейли.

2.

3. 3. Обезпечаване на възможност за електронно изтегляне и попълване на формуляри за всяка от услугите, предоставяни от администрацията

Повишаване доверието на гражданите в институциите.

3. 3. Изцяло обезпечено е възможността за електронно изтегляне на бланката на всяка една услуга, но не и подаването на заявления и документи по електронен път.

3. 3. Цялостно реализирано е изтеглянето на бланки за услугите, предоставяни от администрацията .

1.

4.  Гражданско участие в дейности по превенция и противодействие на корупцията

Системност в прилагането на политика на нетърпимост при противодействие на корупцията.

4. 1. Привличане на НПО в процеса на измерване и повишаване удовлетвореността на ползвателите на дминистративни услуги.

4. 1. Не е осъществявана цялостно.

3.

Създаване на институционална култура за устойчивост към корупционни рискове и практики.

4. 2. Възстановяване работата на областен съвет „Антикорупция”.

4. 2. Не е възстановена дейността му.

3.

Ефективно прилагане и контрол на мерките, заложени в Етичния кодекс на администрацията.

4. 3. Организиране на изнесени приемни дни на областния управител в населени места от областта.

4. 3. Организирани изнесени приемни дни в 3 от общините на територията на Област Перник.

2.

4. 4. Публикуване на всички стратегически, планови документи на администрацията и отчетите по тях.

4. 4. Пълноценна и навременно публикувана информация на сайта на ОА Перник

1.

5. 1. Подобряване достъпа и повишаване качеството на публичните услуги.
Ориентация на услугите към нуждите на потребителите.

Внедряване на система за предоставяне на информация за статуса на заявена административна услуга.

Подобряване на работните процеси по предоставяне на административни услуги.

Повишено доверие в администрацията и повишена удовлетвореност на ползвателите на административни услуги. Изпълнение на държавната политика

5.1.1. Закупен и инсталиран модул на Деловодната система.

5. 1. Постигната в значителна степен цел.

Въведени нови практики за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги.

1.

5.1.2. Подобрени са условията и средата за административно-

то обслужване в Област Перник.

Реализиран проект за подобряване на административно-то обслужване по Програма „Красива България”.

1.

5. 2. Приоритизация и поетапно въвеждане на електронни услуги в ОА - Перник.

5. 2. Приоритиза-ция и поетапно въвеждане на електронни услуги в ОА - Перник.

Създаване на условия, улесняващи достъпа до административните услуги.

5. 2. Не е извършвано досега.

5. 2. Не е извършвано досега.

3.

5. 3. Повишаване на информационната сигурност

Мерки за осигуряване на надеждност на работните процеси и сигурност на информацията и информацион-ните масиви

Изграждане на надеждна система за сигурност на информацията.

5. 3.  Не е постигнато пълното обезпечаване на

информационната сигурност.

5. 3. Не е реализирана цялостно.

2.

6. 1. Осигуряване на необходимите знания и умения на служителите чрез повишаване на квалификацията им

План за обучение на служителите

Вътрешноквали-фикационна дейност


Система за развитие на кадрите.

Подобряване работата в екип и на вътрешната и междуведомстве-ната комуникация.

Формиране на потенциал от инициативност и ангажираност в работата.

Развитие на човешкия капитал на администрацията.

Усвоени нови знания и умения.

Подобряване на системата за управление на човешките ресурси в администрацията.

До голяма степен е постигната синхронизация в дейностите и осъществяването им в екип.

Осигурено служебно и кариерно развитие на голяма част от служителите в администрацията.

Повишен административен капацитет и ефективност на дейностите в ОА - Перник

Актуализирана система

1.

6. 2. Здравословни и безопасни условия на труд.

Програма за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Прецизирано разпределение на отговорностите.

1.

6. 3. Мотивиране на служителите за постигане на необходимите качество и ефективност на влагания труд.

6. 3. Адекватни обучения на служителите.

1.

6. 4. Вътрешни правила за работната заплата с предвидени възможности за по- добро и/или допълнително заплащане.

Учредена награда и отличие на Областния управител за най-ефективен служител.

1.

6. 5. Вътрешни правила за човешките ресурси и ресурсно осигуряване на дейността по управлението на човешките ресурси.

2.

6. 6. Сключен договор със служба за трудова медицина. Специализирано обучение на служител.

1.

Подобрена работна среда.

Подобряване работата в екип и на вътрешната и междуведомствената комуникация. Формиране на потенциал от инициатива и ангажираност в работата.

6. 7. Система за стимулиране и повишаване на мотивацията на служителите.

1.

7. Усъвършенстване на административния контрол в администрацията

Проверки на заповеди на кметове, решения на Общински съвети, разрешителни и лицензионни режими.

Контрол върху дейността на териториалните структури на централната администрация

Изпълнение на отговорностите на Областния управител по отношение контрола на законосъобразно-стта и целесъобразността на управленските решения.

Осигурен човешки ресурс за обезпечаване на дейността.

Повишена ефективността на контрола за законосъобразност .

2.

8. Оптимизиране на Вътрешната система за финансово управление и контрол (ВСФУК)

Плановост и системност в процеса на наблюдение и оценка на системата

Актуализиране на ВСФУК.

Оптимизиране на разходите.

Повишаване на административния капацитет.

Актуализирани всички приложения и усъвършенстване на

ВСФУК.

 

До голяма степен заложените цели са постигнати.

1.

9. Усъвършенстване на процесите по придобиване, стопанисване, управление, разпореждане и актуване на държавни имоти и движими вещи – държавна собственост по реда на ЗДС и ППЗДС.

9. 1. Съставяне на АДС.

83 броя  съставени АДС в срок и/или предсрочно.

Създаване на Регистър на имотите, под управлението на Областния управител.

Изцяло създаден регистър за имотите под управление на Областния управител.

1.

9. 2. Провеждане на търгове за продажба, отдаване под наем, упражняване правото на ползване.

9. 2. Качествено и навременно обслужване на потребителите на административни услуги и осъществяваните от ОА - Перник дейности .

21 брой извършени продажби.

1.

9. 3. Сключване на договори за наем и продажби.

1.

9. 4. Разпоредителни действия с имоти -частна държавна собственост.

Законосъобразно и целесъобразно разпореждане с имоти – държавна собственост

Не е извършвана замяна и/или друго неправомерно разпореждане с държавен имот.

Постигнато по - добро управление и изцяло ефективно разпореждане с държавната собственост, включително и чрез публикуването на необходимите документи.

1.

9. 5. Отписване от актовите книги за държавна собственост.

Законосъобразно приключване на преписките по разпореждане с имоти – държавна собственост

1.

9. 6. Предприети действия към неизправни длъжници

Ефективност и ефикасност при защитата на държавната собственост

6 броя заведени искове към длъжници

2.

 
Доклади
Последно променен на Понеделник, 20 Февруари 2012 11:51
 
АНАЛИТИЧЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРНИК ПРЕЗ 2010 г.

АНАЛИТИЧЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРНИК ПРЕЗ 2010 г.

 
ГОДИШЕН МОНИТОРИНГОВ ДОКЛАД за 2010 г. На Областна стратегия за развитие на социалните услуги (2010-2015)- Област Перник

ГОДИШЕН МОНИТОРИНГОВ ДОКЛАД

за 2010 г.

На Областна стратегия за развитие на социалните услуги (2010-2015)- Област Перник

продължава>
 
Отчет

Отчет за дейността на администрацията - 2007г.